Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaworst-case worst-case

August 05 2017

August 03 2017

6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viazupabiskupa zupabiskupa
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viadzony dzony

July 31 2017

5881 51c3 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
0724 07b2 500

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

tyle godzin
tyle dni
tyle lat
z których nic nigdy nie wynikło
z których nic nie wynika
z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc
tylu ludzi
tyle rozmów
które nie chronią przed śmiercią
które nie chronią przed życiem

ktoś - coś
gdzieś - kiedyś
było - nie było
nie wiem (...)

— Dwudzieste trzecie urodziny - Jarosław Borszewicz
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viazapachsiana zapachsiana
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianaturalginger naturalginger
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamadadream madadream
2372 1230
Reposted fromtaSowa taSowa viatarczyn tarczyn
5997 53c9
Reposted fromfilmowy filmowy
9553 f660 500

dumb-science-jokes:

German: every letter is pronounced

Arabic: every letter is pronounced including the ones that aren’t on the page

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viapetro petro
9043 0670 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaadhara adhara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl